فلش اکونومایزر

فلش اکونومایزر

 فلش اکونومایزر یا چرخه تزریق بخار جهت افزایش راندمان سیکل تبرید

 قابلیت کمپرسور اسکرو عمودی دانهام بوش در کارکردن با فلش اکونومایزر یا چرخه تزریق بخار، ظرفیت را به ازاء 10% تا 15% افزایش ناچیز در مصرف برق، تا 25% افزایش می‌دهد. اکثر رقبای دانهام بوش که چیلرهای اسکرو تولید می‌کنند امکان به‌کارگیری فلش اکونومایزریا چرخه تزریق بخار را ندارند.