مسئولیت اجتماعی تهویه تهران

مسئولیت اجتماعی شرکتی  (Corporate Social Responsibility) مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت ها  بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، انجام دهند. شرکت تهویه تهران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به طراحی و اجرای سیستم های تهویه مطبوع در برخی مراکز خیریه ، مذهبی ، فرهنگی و ورزشی   کشور نموده است.

تهویه تهران در ادامه فعالیت های مسئولیت اجتماعی خود به حمایت از پایان نامه های دانشجویی در رشته های فنی و مهندسی مرتبط با تاسیسات در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز می پردازد.