گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1395

گزارش تصویری از تهویه تهران در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1395

گزارش تصویری از هفتمین اجلاس رؤسای آیتک - سال 1395

گزارش تصویری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1394

گزارش تصویری از تهویه تهران در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال 1394

گزارش تصویری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1393

گزارش تصویری از تهویه تهران در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1393

گزارش تصویری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1392

گزارش تصویری از تهویه تهران در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی - سال1392

تهویه تهران درآیینه رسانه ها - 1380

تهویه تهران درآیینه رسانه ها