پرلیت تازیان

  • یک دستگاه چیلر هواخنک به ظرفیت: 170 تن