گروه مهندسی فراز سازه

  • دو دستگاه برج خنک كننده به ظرفيت: 85 تن