راز كوير

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی كل: 11,000 M3/hr