شركت سومه

  • يک دستگاه هوارسان به ظرفيت هوادهی: 13,600 M3/hr