زندان سیرجان

  • چهار دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی مختلف