واژه پرداز اندیشه

  • سه دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 42,000 M3/hr