مهرکام پارس

  • 8 دستگاه هوارسان ایرواشر به ظرفیت هوادهی: 42,500 M³/hr