آثار طوس

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 25,500 M3/hr