مهندسی عمران تهران آرا

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 30,000 M3/hr