پیشرو نما آپادانا

  • دو دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 25,485 M3/hr