شرکت مونولیت

  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 22,000 M3/hr
  • یک دستگاه هوارسان به ظرفیت هوادهی: 67,958 M3/hr